رباعی شمارهٔ ۱۷۵۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای نرگس بی‌چشم و دهن حیرانی
در روی عروسان چمن حیرانی
نی در غلطم تو با عروسان چمن
ز اندیشهٔ پوشیدهٔ من حیرانی