رباعی شمارهٔ ۱۶۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

آب ار چه به هر گوشه کند جنبش و رای
بر صحن سرایت به سر آمد، نه به پای
چندان که به گرد خویش بر میگردد
از بزم تو خوب تر نمی‌بیند جای