رباعی شمارهٔ ۱۶۶

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

بر برگ گل آن سه خال کانداخته‌ای
هندو بچگانند و تو نشناخته‌ای
دیدی که به بوی مردمی آمده‌اند
بر گوشهٔ چشم جایشان ساخته‌ای