تک‌بیت شمارهٔ ۴۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هیچ کس مشکل ما را نتوانست گشود
تا به نام که طلسم دل ما بسته شده است ؟