تک‌بیت شمارهٔ ۴۳۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ای که می‌پرسی ز صحبتها گریزانی چرا
در بساطم وقت ضایع کردنی کم مانده است