رباعی شمارهٔ ۲۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در دوستی ای صنم چو دادم دادت
بر من ز چه روی دشمنی افتادت
دشمن خوانی مرا و خوانم بادت
ای دوست چو من هزار دشمن بادت