اگرت بدره رساند همی به بدر منیر
مبادرت کن و خامش باش چندینا