گیهان ما به خواجهٔ عدنانی
عدنست و کار ما همه بانداما