شمارهٔ ۴۶۱

ز اهل کرم به هند کسی را ندیده ایم
از طوطیان کریم کریمی شنیده ایم!