شمارهٔ ۴۶۰

ما در جهان قرار اقامت نداده ایم
چون سرو سالهاست به یک پا ستاده ایم