شمارهٔ ۱۰۷

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

امروز منم فتاده زان دلکش باز
خو کرده به اضطرار از او خوش خوش باز
سررشته بسی جسته وآخر چون شمع
سر رشتهٔ خود یافته در آتش باز