تک‌بیت شمارهٔ ۸۸۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

امید دلگشایی داشتم از گریهٔ خونین
ندانستم که چون تر شد گره، دشوار بگشاید