تک‌بیت شمارهٔ ۸۸۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نگاهبانی خوبان شوخ چشم بلاست
چو گل ز باغ رود باغبان بیاساید