شمارهٔ ۲

عطار / مختارنامه / باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

ماهی که چو برق کم بقا آمده بود
چون رفت چنین زود چرا آمده بود
هر کس گوید کجا شد آن دُرِّ یتیم
من میگویم خود ز کجاآمده بود