شمارهٔ ۵۷

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

زان بگرفته است لشکری پیش و پسم
تا یک نفسی به خویشتن در نرسم
از پرده برون میفکند هر نفسم
تا من بندانم که کیم یا چه کسم