شمارهٔ ۵۶

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

گاهی به خودم بار دهد مستی مست
گاهی ز خودم دور کند پستی پست
گاهیم چنان کند که حیران گردم
تا هست جهان و در جهان هستی هست