رباعی شمارهٔ ۱۶۰۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای بی‌ادبانه من ز تو نالیده
غیرت بشنیده گوش من مالیده
جایی بروم ناله کن دزدیده
آنجا که نه دل بوی برد نی دیده