رباعی شمارهٔ ۱۴۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ساقی، بده آن باده، زبانم بشکن
وز باده خمار سر و جانم بشکن
پیشانی توبه را شکستم ز لبت
گر توبه کنم دگر دهانم بشکن