رباعی شمارهٔ ۲۰۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای گلبن نابسوده او باش هنوز
وی رنگ تو نامیخته نقاش هنوز
بوی تو نکردست صبا فاش هنوز
تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز