رباعی شمارهٔ ۲۰۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

شب گشت ز هجران دل فروزم روز
شب تیز شد از آه جهانسوزم روز
شد روشنی و تیرگی از روز و شبم
اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز