تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نماند از سردمهریهای دوران در جگر آهم
درختی را که سرما سوخت، دودش بر نمی‌آید