رباعی شمارهٔ ۱۰۸

کو دل که بداند نفسی اسرارش
کو گوش که بشنود دمی گفتارش
معشوق جمال می‏نماید شب و روز
کو دیده که بر خورد از آن دیدارش