رباعی شمارهٔ ۱۱۸

از نه پدر و چهار مادر زادم
از هفت و دو و سه، مستمند و شادم
پنج اصلم و در خانۀ شش بنیادم
من در کف این گروه چون افتادم؟