رباعی شمارهٔ ۸۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

افسوس! که در عمر درازیم نبود
خطی ز زمانهٔ مجازیم نبود
بنشاند مرا فلک به بازی در خاک
هر چند که وقت خاک بازیم نبود