رباعی شمارهٔ ۸۸

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

شد در پی اوباش چو ننگیش نبود
در خوی و سرشت ساز و سنگیش نبود
ایشان چو شدند سیر و ترکش کردند
آمد بر من ولیک رنگیش نبود