رباعی شمارهٔ ۱۱۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

زلفی، که به ناز و درد سر داشته‌ایش
بر دوش کشیده‌ای و برداشته‌ایش
در پای تو گر سر بنهد باکی نیست
کز خاک هزار بار برداشته‌ایش