تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شب که صحبت به حدیث سر زلف تو گذشت
هر که برخاست زجا، سلسله بر پا برخاست !