تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خار خاری به دل از عمر سبکرو مانده است
مشت خار و خسی از سیل به ویرانه به جاست