رباعی شمارهٔ ۸۱

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در واقعهٔ مشکل ایام نگر
جامی است تو را عقل، در آن جام نگر
ترسم که به بوی دانه در دام شوی
ای دوست، همه دانه مبین دام نگر