رباعی شمارهٔ ۸۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

اندیشهٔ عشقت دم سرد آرد بار
تخم هجرت ز میوه درد آرد بار
از اشک، رخم ز خاک نمناک‌تر است
هر خار، که روید گل زرد آرد بار