تک‌بیت شمارهٔ ۲۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چو تخم سوخته کز ابر تازه شد داغش
ز باده شد غم و اندوه بیشتر ما را