تک‌بیت شمارهٔ ۲۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم
که خشک شد چو سبو دست زیر سر ما را