تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عاقبت زد بر زمین چون نقش پایم بی گناه
داشتم آن را که عمری چون دعا بر روی دست