تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد
که همچو خضر گرفتار عمر جاویدست