تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

محتسب از عاجزی دست سبوی باده بست
بشکند دستی که دست مردم افتاده بست