شمارهٔ ۹۷

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

جانا نه یکیام نه دوام اینت عجب!
نه کهنهٔ عشقم نه نوام اینت عجب!
پیوسته نشسته میروم اینت عجب!
نه با توام و نه بیتوام اینت عجب!