شمارهٔ ۹۸

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

دل خستهٔ سال و بستهٔ ماه نماند
فانی شد و از نیک و بد آگاه نماند
از بس که فرو رفت به اندیشهٔ تو
اندیشهٔ غیر را در او راه نماند