رباعی شمارهٔ ۱۱۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

در دیدهٔ خصم نیک روی تو مباد
بر عاشق سفله نیک خوی تو مباد
چون قامت من دل دو توی تو مباد
جز من پس ازین عاشق روی تو مباد