رباعی شمارهٔ ۱۱۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

آب از اثر عارض تو می گردد
آتش زد و رخسار تو پر خوی گردد
گر عاشق تو چو خاک لاشی گردد
چون باد به گرد زلف تو کی گردد