رباعی شمارهٔ ۱۰۴

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

چون دوستی روی تو ورزم به نیاز
مگذار به دست دشمن دونم باز
گر سوختنیست جان من هم تو بسوز
ور ساختنیست کار من هم تو بساز