رباعی شمارهٔ ۱۰۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کرده مهندسانت از ساز سپهر
از برج و ستاره گشته انباز سپهر
شکل تو فگنده از فلک تشت قمر
نقش تو نهاده بر طبق راز سپهر