رباعی شمارهٔ ۲۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

بیمار توام، روی توام درمان است
جان داروی عاشقان رخ جانان است
بشتاب، که جانم به لب آمد بی‌تو
دریاب مرا، که بیش نتوان دانست