تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سرمه را هم محرم چشم سیاه خود مکن
گر توانی، آشنایی با نگاه خود مکن