تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

قبلهٔ من! عکس در شرع حیا نامحرم است
خلوت آیینه را هم جلوه‌گاه خود مکن