شمارهٔ ۴۸۹

من که بودم رونق کوی خرابات، این زمان
آفتاب شنبه و ابر شب آدینه ام