رباعی شمارهٔ ۲۲۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای عارض گل پوش سمن پاش تو خوش
ای چشم پر از خمار جماش تو خوش
ای زلف سیه فروش فراش تو خوش
بر عاشق پر خروش پرخاش تو خوش