رباعی شمارهٔ ۲

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

گر آدمیی دور شو از دمدمها
ور گرگ نه‌ای مگر و گرد رمها
تا کی ز برای جستن آب رخی؟
از گردن خود فرو نه این مظلمها