رباعی شمارهٔ ۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

چون یاد کنم طبع طربناک ترا
و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا
خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم
در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا