رباعی شمارهٔ ۱۵۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از عهد مگو که او نه بر پای منست
چون زلف تو عهد من شکن در شکن است
زان بند شکن مگو که اندر لب تست
یا زان آتش که از لبت در دهن است