رباعی شمارهٔ ۱۵۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از کفر و ز اسلام برون صحرائیست
ما را به میان آن فضا سودائیست
عارف چو بدان رسید سر را بنهد
نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جائیست